คลัีงเก็บรายวัน: ธันวาคม 10, 2016

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์

We Are Buddhists พวกเราคือชาวพุทธ ๒ – สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย


เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของ สพท.

1. ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา
2. อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
3. ยึดหลักวิถีพุทธ

http://wp.me/p3uK8h-3Hu
We Are Buddhists, พวกเราคือชาวพุทธ, สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา
Niti Namsuwan 21 มิถุนายน 2016 "พุทธบริษัท 4 ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวัน ที่มีดวงเดียว"

สีเลนะ สีเลนิ สีไรนะ – วัดพระธรรมกาย


สีเลนะ สุคะติง ยันติ
สีเลนิ โภคะทรัพย์ถวายให้
สีเลนะ ถึงพระนิพพานไซร้
สีไรนะ สีลัง สดใสจังนะจ๊ะ

สามัญชน คริสเตียน
๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

http://wp.me/p3uK8h-3J4
สีเลนะ, วัดพระธรรมกาย
อ่านเพิ่มเติม