คณะสงฆ์อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 27 มีนาคม 2016 ·

คณะสงฆ์อำเภอมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ขอสนับสนุน


ในการประกาศลงอุเขปนียกรรมแก่…

พุทธอิสระ(สุวิทย์)

ซึ่งเป็นผู้เก้อยาก ไร้ยางอาย
มีพฤติกรรมประจบสอพลอต่อฆราวาส
ยอมให้ฆราวาส บงการชี้นำ
ประพฤติตัวให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนา

http://wp.me/p7cLjG-7l
คณะสงฆ์อำเภอมราฐ, จังหวัดอุบลราชธานี, ขอสนับสนุน

ในนามคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี
ขอสนับสนุนและแสดงจุดยืนร่วมกับ
องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้

ในการประกาศลงอุเขปนียกรรมแก่…

พุทธอิสระ(สุวิทย์)

ซึ่งเป็นผู้เก้อยาก ไร้ยางอาย
มีพฤติกรรมประจบสอพลอต่อฆราวาส
ยอมให้ฆราวาส บงการชี้นำ
ประพฤติตัวให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนา

ดังนั้น ในนามคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี
จึงร่วมประกาศลงอุเขปนียกรรมกับพระรูปดังกล่าว

เพื่อนำความสงบสุข เรียบร้อย ดีงาม มาสู้พระพุทธศาสนาอีกต่อไป…
คณะสงฆ์อำเภอมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี. – ขอสนับสนุน

Photo: ตราเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ตราเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

รายนามพระสังฆาธิการ
Published on Tuesday, 14 July 2015 18:51 |
Written by พระมหาบันทอน สุธีโร |

นามวัด ตำบล นามเจ้าอาวาส

1 เหนือ  เขมราฐ เขต ๑  ว่าง
2 ชัยภูมิการามเขมราฐ เขต ๑  พระมหาพรชัย ฉนฺทธมฺโม
3 โพธิ์  เขมราฐ เขต ๑  พระครูวรกิจโกวิท
4 สนามชัย  เขมราฐ เขต ๑  พระอธิการทองอินทร์ สิริปญฺโญ
5 ศรีสมบูรณ์วราราม  เขมราฐ เขต ๑  พระอธิการยงยุทธ กลฺยาโณ

6 ไทรย้อย  เขมราฐ เขต ๑  พระปลัดทวี ยโสธโร
7 อูบมุง เขมราฐ เขต ๒  พระอธิการสมควร สญฺญโม
8 ห้วยยาง เขมราฐ เขต ๒  พระอธิการเสร็จ ปุณณโก
9 บุ่งซวย  เขมราฐ เขต ๒   ว่าง
10 นาสนาม  เขมราฐ เขต ๒  พระอธิการปรีชา ปญฺญาคโม

11 ดงน้อยนาสนาม  เขมราฐ เขต ๒  พรครูสุธรรมปทุมมาลัย
12 ภูหินฮาว  เขมราฐ เขต ๒  พระอธิการต๋อย อุชุจาโร
13 โพธิ์ศรี  นาแวง  พระอธิการสำราญ อาทโร
14 โขงเจียมปุราณวาส  นาแวง  พระมหาสว่าง วิสุทฺโธ
15 นาสะอาด  นาแวง  พระอธิการไทยสงวน มหายโส

16 อรุณวนาราม  นาแวง  พระครูอรุณธรรมานุรักษ์
17 บุ่งขี้เหล็ก  นาแวง  พระครูสุนทรพัฒโนดม
18 โพธิ์เมืองวนาราม  นาแวง  พระครูโพธินครานุกิจ
20 สระบัว  หนองผือ  ว่าง

21 อรุณสวัสด์  หนองผือ พระครูอรุณโสตถิธรรม
22 โคกสว่าวนาราม  หนองผือ  พระอธิการยุพิน กิตฺติญาโณ
23 นาดี  หนองผือ  พระอธิการรังสรรค์ รํสิโย
24 บ๋าพอก  หนองผือ  พระอธิการวิชัย เตชธมฺโม
25 นาหว้า  หนองสิม  พระครูวชิรธรรมโสภน

26 ป่งคอมสามัคคี  หนองสิม  พระครูวัฒนชาครคุณ
27 หนองโพนเพ็ง หนองสิม  พระมหาพิศนุศักดิ์ ปิยธโร
28 บ๋าฮี หนองสิม  พระอธิการค่ำ อนามโย
29 วังม่วง หนองสิม เจ้าอธิการสมศักดิ์ อุตฺตโม
30 นาฬิกาวาส  หนองนกทา  พระครูสุตประภัศรคุณ

31 คีรีบรรพต  หนองนกทา  พระอธิการบัวลา โสภนธมฺโม
32 ศรีสว่างอารมณ์  หนองนกทา  พระอธิการบัวเรียน สุมโน
33 หนองแฝก หนองนกทา พระอธิการบุญจันทร์ สุจิณฺโณ
34 เภาชมภู หนองนกทา  พระอธิการยม สิริปญฺโญ
35 นาสะแบง หนองนกทา  พระอธิการกอง สิริจนฺโท

36 สุธรรมาราม หนองนกทา  พระมหานิโรจน์ วฑฺฒโน
37 พิชโสภาราม  แก้งเหนือ  พระครูสิริภาวนาภิรม
38 สว่างอารมณ์ แก้งเหนือ  พระครูศรีสุตาลังการ
39 นาหนองทุ่ง  แก้งเหนือ  พระมหาสมพร ปภสฺสโร
40 นาแมด  แก้งเหนือ พระครูปริยัตยานุการ

41 ห่องไผ่  แก้งเหนือ  พระสมุห์นิด นิภสฺสโร
42 นาน้ำคำ แก้งเหนือ  พระอธิการบุ โอภาโส
43 โพธิ์ศรี  ขามป้อม  พระครูวิสุทธิ์สุวรรณคุณ
44 บูรพา  ขามป้อม  พระครูชยปุญญากร
45 ศรีบุญนาค  ขามป้อม  พระอธิการวิเศษ วิชิโต

46 นาเจริญ(ปทุมพัฒนาราม) ขามป้อม  พระมหาบันทอน สุธีโร
47 ลัฏฐยาวาส  ขามป้อม  พระครูวิศาลเขมกิจ
48 เหมือดแอ่  ขามป้อม  พระครูวิมลพัฒนคุณ
49 ป่าแสนสำราญ  ขามป้อม ว่าง
50 โนนแดงจันทราวาส ขามป้อม  พระอธิการศิริภรณ์ ธมฺมจาโร

51 นานกเขียน  ขามป้อม  พระอธิการบุญมี กตปุญฺโญ
52 อรุณธราราม เจียด  พระอธิการเชิดศักดิ์ สุทฺธปญฺโญ
53 โพธิ์พฤกษาราม  เจียด  พระครูโพธิธรรมประสุต
54 สว่างอรุณ  เจียด  พระครูมงคลธรรมนิวิฐ
55 ดอนติ้ว  เจียด  พระครูวิจิตรกาญจนดิตถ์

56 บูรพา  เจียด  พระครูกิตติบูรพาภิรักษ์
57 ทุ่งสว่างอารมณ์  หัวนา  พระอธิการศักดิ์ดา จนฺทูปโม
58 โคกสว่าง  หัวนา  พระอธิการสุพล กตคุโณ
59 โพธิ์ศรีสว่าง  หัวนา  พระครูวชิรโพธิคุณ
60 สว่างโพธิ์ศรี  หัวนา  พระครูสุมนโพธิกิจ

61 สังขะเสนาราม  หัวนา  พระอธิการเคน อนาวิโล
62 อ่างศิลาราม  หัวนา  พระครูโชติสีลาภรณ์
63 ยางเครือ  หัวนา  พระมหาสุวรรณ ปญฺญาคโม
64 ตาดภูขาม  หัวนา  พระมหาทินกร ธมฺมทินฺโน
65 ดาวคะนองพุทธาราม  หัวนา  พระอธิการคำสี อาภากโร

ทำเนียบพระสังฆาธิการ
รายนามพระสังฆาธิการ

โฆษณา

3 thoughts on “คณะสงฆ์อำเภอมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ขอสนับสนุน

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  คณะสงฆ์อำเภอมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ขอสนับสนุน
  .
  ในการประกาศลงอุเขปนียกรรมแก่…
  .
  พุทธอิสระ(สุวิทย์)
  .
  ซึ่งเป็นผู้เก้อยาก ไร้ยางอาย
  มีพฤติกรรมประจบสอพลอต่อฆราวาส
  ยอมให้ฆราวาส บงการชี้นำ
  ประพฤติตัวให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนา
  .
  http://wp.me/p7cLjG-7l
  คณะสงฆ์อำเภอมราฐ, จังหวัดอุบลราชธานี, ขอสนับสนุน
  .

  Liked by 1 person

 2. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  คณะสงฆ์อำเภอมราฐ อุบลราชธานี ขอสนับสนุน
  ในการประกาศลงอุเขปนียกรรมแก่
  พุทธอิสระ(สุวิทย์)
  ซึ่งเป็นผู้เก้อยาก ไร้ยางอาย

  ถูกใจ

 3. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  จี้’คณะสงฆ์นครปฐม’ลงโทษ’เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย’ อ้างปล่อย’พุทธะอิสระ’ทำหมู่สงฆ์แตกแยก | matichon
  วันที่: 31 มี.ค. 59 เวลา: 17:13 น.
  .
  “ด้วยพระพุทธะอิสระพระลูกวัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม อุปสมบทภายในพัทธสีมาแห่งคณะสงฆ์ไทย โดยพระอันดับ พระอนุสาวนาจารย์ พระกรรมวาจาจารย์ และพระอุปัชฌาย์ เป็นพระจากคณะสงฆ์ไทย..

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.