คลัีงเก็บรายวัน: มกราคม 24, 2015

พระจันทร์แทนใจฉัน_The Moon Represents My Heart (Chaturon version)


Test 1

Samunchon | สามัญชน

พระจันทร์แทนใจฉัน_The Moon Represents My Heart (Chaturon version) พระจันทร์แทนใจฉัน_The Moon Represents My Heart (Chaturon version)

ทานตะวันจันทร์ผ่องจันทร์ส่องหล้า
จันทร์โอชา อย่าหมาย แทนใจฉัน
ทานตะวันจันทร์ส่องหล้าคืนแลวัน
มิอาจรอร่วมฝัน จั น ท ร์ โ อ ช า

samunchon khonsamun
สามัญชน 28 ธันวาคม 2557
http://goo.gl/4g8vJP

View original post 77 more words

โฆษณา