ในหลวงเสด็จฯคลองลัดโพธิ์ ทรงเปิดประตูระบายน้ำ เฝ้าถวายพระพรแน่น โดย 24 พ.ย. 2553 19:30

ในหลวงเสด็จฯคลองลัดโพธิ์ ทรงเปิดประตูระบายน้ำ เฝ้าถวายพระพรแน่น


Thairath

ไทยรัฐออนไลน์

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 และภูมิพล 2 ที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จฯ อย่างเนืองแน่น…

http://wp.me/p3uK8h-Hq
ในหลวง, คลองลัดโพธิ์,

This slideshow requires JavaScript.

ในหลวงเสด็จฯคลองลัดโพธิ์ ทรงเปิดประตูระบายน้ำ เฝ้าถวายพระพรแน่น

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ไทยรัฐออนไลน์
 • 24 พฤศจิกายน 2553, 19:30 น.

Pic_129404

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 และภูมิพล 2 ที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จฯ อย่างเนืองแน่น…

เมื่อเวลา 17.34 น. วันที่ 24 พ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเรือพระที่นั่งอังสนา ไปทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 ภูมิพล 2 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราชไปยังท่าเทียบเรือสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช เรือพระที่นั่งอังสนา ถึงบริเวณปากคลองประตูระบายน้ำ คลองลัดโพธิ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง โดยเมื่อเรือพระที่นั่งเทียบท่า พสกนิกรจำนวนมากที่เฝ้ารอรับเสด็จฯ ต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องยาวนาน

http:\\www.thairath.co.th/media/content/2010/11/24/129404/l20/o3/420/338.jpg” alt=”” width=”420″ height=”338″

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประทับพระหัตถ์บนแท่นที่ฉายภาพแผนที่ เพื่อทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 ทอดพระเนตรวิดีทัศน์เทคนิคพิเศษเล่าเรื่องประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์โดยการ แสดง PYRO TECHNIQUE ด้านหลังของประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ทอดพระเนตรวิดีทัศน์เทคนิคพิเศษเล่าเรื่องสะพานภูมิพล 1 สะพาน ภูมิพล 2 โดยการแสดง PYRO TECHNIQUE ประกอบแสงสีเสียงบนสะพานภูมิพล

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ที่ได้มีการพระราชดำริให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงคมนาคม กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ร่วมกันพิจารณาวางโครงการปรับปรุงและขุดลอกคลองลัดโพธิ์ พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ ตามความเหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำเจ้าพระยา กรมชลประทานจึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในปี 2545 แล้วเสร็จในปี 2549

http:\\www.thairath.co.th/media/content/2010/11/24/129404/l20/o5/420/553.jpg” alt=”” width=”420″ height=”553″

จากนั้นได้เริ่มระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลหลากจากทางตอนบนในช่วงฤดูน้ำหลาก และเป็นการเสริมการระบายน้ำจากคลองธรรมชาติต่างๆ ที่ระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมาก สามารถระบายลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเหตุอุทกภัยดังที่เคยเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน

นอกจากประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์จะให้ประชาชนในด้านการเร่งการระบายน้ำแล้ว ยังมีประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ โดยกรมชลประทานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาวิจัยการพัฒนากังหันผลิตไฟฟ้าพลังน้ำใช้ความเร็วของกระแสน้ำที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ซึ่งจะเป็นต้นแบบและขยายผลให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าให้ประเทศ และประชาชนได้อีกหนทางหนึ่ง

ในส่วนงานของกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และปรับปรุงถนนสายหลักที่เกี่ยวข้องให้เป็นโครงข่ายถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ที่เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือกรุงเทพกับพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัด สมุทรปราการและภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ รองรับการขนสินค้าของรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องวิ่งผ่านเมือง

http:\\www.thairath.co.th/media/content/2010/11/24/129404/l20/o4/420/592.jpg” alt=”” width=”420″ height=”592″

กระทรวงคมนาคมได้เริ่มดำเนินการในปี 2544 และแล้วเสร็จในปี 2549 จากนั้นได้เปิดการจราจรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นผลให้การจราจรบริเวณนี้มีความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก

สำหรับคลองลัดโพธิ์ เป็นคลองขุดเชื่อมคลองคุ้งน้ำเจ้าพระยา หรือคุ้งบางกระเจ้า ช่วงด้านใต้เมืองพระประแดง ซึ่งเป็นลักษณะแม่น้ำอ้อมที่มีความยาวถึง 18 กิโลเมตรให้เหลือเพียง 600 เมตร โดยเป็นคลองที่ขุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อย่นระยะทางเดินเรือจากกรุงศรีอยุธยาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาให้สั้นลง คลองลัดโพธิ์มีสภาพเป็นคลองขนาดเล็กและตื้นเขิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2538, วันที่ 29 พ.ค. 2543 และวันที่ 20 ก.ย. 2545 ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันเร่งศึกษาพิจารณาวางโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยขั้นแรกนั้นให้ดำเนินการขุดลอกคลองพร้อมทั้งก่อสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อใช้เป็นทางลัดระบายน้ำเหนือที่ไหลบ่าลงมาเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วม บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนอาคารระบายน้ำซึ่งสามารถบังคับได้นั้น เมื่อน้ำทะเลหนุนให้ปิดประตูกั้นน้ำเค็มเพื่อชะลอเวลาไหลย้อนขึ้นมากทาง เหนือน้ำ และเมื่อน้ำลงให้รีบเปิดประตูเพื่อการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังช่วยย่นระยะทางระบายน้ำได้ถึง 18 กิโลเมตร

http:\\www.thairath.co.th/media/content/2010/11/24/129404/l20/o8/420/279.jpg” alt=”” width=”420″height=”279
http:\\www.thairath.co.th/media/content/2010/11/24/129404/l20/o2/420/252.jpg” alt=”” width=”420″ height=”252″

ในการนี้ กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ ดำเนินการขุดลอกคลองลัดโพธิ์และก่อสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านคลองลัดโพธิ์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2549 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสเพิ่มเติมให้กรมชลประทาน ศึกษาพิจารณาแนวทางในการนำพลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองลัดโพธิ์ไปใช้ทำ ประโยชน์ด้านอื่นๆ กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์ด้านไฟฟ้าพลังน้ำ และการปรับปรุงคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างช่วงฤดูแล้ง ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้เริ่มทดลองเดินกังหันพลังน้ำต้นแบบ เพื่อเป็นต้นกำลังไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2551 ซึ่งได้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 5.74 กิโลวัตถ์ และได้ขยายผลดำเนินการติดตั้งกับประตูน้ำที่อื่นๆ ของกรมชลประทานที่มีศักยภาพพอที่จะผลิตไฟฟ้าได้ เช่น ประตูระบายบรมธาตุ ประตูระบายพลเทพ และประตูระบายมโนรมย์ เป็นต้น

http:\\www.thairath.co.th/media/content/2010/11/24/129404/l20/o7/420/252.jpg” alt=”” width=”420″ height=”252″
http:\\www.thairath.co.th/media/content/2010/11/24/129404/l20/o9/420/252.jpg” alt=”” width=”420″ height=”252″

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานพระราชดำเนินให้จัดทำโครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อ 2538 แล้วในปีเดียวกันนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการแก้ไข ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขต จ.สมุทปราการ เนื่องจากรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถยนต์อื่นๆ ใช้แพขนาดยนต์ข้ามมาจาก อ.พระประแดง เป็นจำนวนมาก โดยก่อสร้างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เชื่อพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา คือในเขต จ.สมุทรปราการ กับท่าเรือกรุงเทพเขตคลองเตย ในการนี้ กรมทางหลวงชนบทได้สนองพระราชดำริ โดยจัดทำโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม มีความยาวประมาณ 25 กิโลเมตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โครงการฯ เมื่อวันที่ 29 พ.ค 2543 ณ บริเวณพลับพลาพิธี ถนนพระรามที่ 3 เขตยานนาวา กทม.

ในหลวงเสด็จฯคลองลัดโพธิ์ ทรงเปิดประตูระบายน้ำ
เฝ้าถวายพระพรแน่น
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 และภูมิพล 2 ที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จฯ อย่างเนืองแน่น…
.
http://wp.me/p3uK8h-Hq
ในหลวง, คลองลัดโพธิ์,
.

ในหลวงเสด็จฯคลองลัดโพธิ์ ทรงเปิดประตูระบายน้ำ เฝ้าถวายพระพรแน่น
โดย thairath 24 พ.ย. 2553 19:30
ประมวลภาพ “ในหลวง” เสด็จเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์-สะพานภูมิพล 1,2
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 23:04:49 น.
ขอต้อนรับสู่ สำนักพระราชวัง
พระราชกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จันทร์เพ็ง ซิวทองแดง ทีมแบดสาวไทย..เละ!..เหนาะๆ สีสันกวางโจวเกมส์
หญิงยิงเรือ! ขนไก่สาวไทย ยังไม่ทอง! “ต๋อง” คว้าทองแดง
เพ็ญศิริ ภูมิใจแม้ซิวแค่เงิน-ลุ้นลอนดอนเกมส์ต่อ
ทีมวอลเลย์บอลสาวไทย-อันดับโลก

สัมผัส…อย่างลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน

wannaprasart blog

โฆษณา

1 thought on “ในหลวงเสด็จฯคลองลัดโพธิ์ ทรงเปิดประตูระบายน้ำ เฝ้าถวายพระพรแน่น

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  ในหลวงเสด็จฯคลองลัดโพธิ์ ทรงเปิดประตูระบายน้ำ
  เฝ้าถวายพระพรแน่น
  วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553
  .
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 และภูมิพล 2 ที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จฯ อย่างเนืองแน่น…
  .
  http://wp.me/p3uK8h-Hq
  ในหลวง, คลองลัดโพธิ์,

  Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.