แผ่นดินไทย รัฐเตือนภัยลำดับ 79


Failed States
Index 2009

http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=323

รัฐที่ล้มเหลว หรือ (ภาษาอังกฤษ:Failed State) หมายถึง รัฐ ที่ไม่สามารถบริหารการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถดำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยภายใน มีความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมอย่างรุนแรง มีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย รัฐบาลและกลไกรัฐขาดความมั่นคงและประสิทธิภาพ จนไม่สามารถบริหารประเทศและแก้ปัญหาต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จได้ [1]

.

Share
|var addthis_config = {“data_track_clickback”:true};
ลักษณะ 4ประการ

1.รัฐสูญเสียเอกสิทธิ์ในการใช้กำลังรุนแรงโดยชอบด้วยกฏหมาย

2.รัฐเสื่อมถอยในการนำมาซึ่งความสามัคคีของคนในชาติ เกิดกลุ่มคนที่เกลียดชังและแก้แค้นกันจากเรื่องเดิมๆ

3.มีกองกำลังลอบทำร้าย รัฐไม่มีความสามารถที่จะป้องกันผู้บริสุทธิ์

4.รัฐไม่ได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นผู้เดียวในการติดต่อกับต่างประเทศ

ตัวชี้วัด 12ประการ(The Twelve Indicators)

• ตัวชี้วัดทางสังคม(Social Indicators)

I-1.แรงกดดันทางประชากรศาสตร์(Mounting Demographic Pressures)

I-2.การย้ายถิ่นฐานของประชาชนจำนวนมาก(Massive Movement of Refugees or Internally Displaced Persons creating Complex Humanitarian Emergencies)

I-3.กรณีความขัดแย้งของแต่ละกลุ่มชน ซึ่งเป็นผลจากความไม่พอใจในอดีต(Legacy of Vengeance-Seeking Group Grievance or Group Paranoia)

I-4.ปัญหาการไหลออกของทุนมนุษย์ (สมองไหล)(Chronic and Sustained Human Flight)

• ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ(Economic Indicators)

I-5.ความไม่แน่นอนของการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ(Uneven Economic Development along Group Lines)

I-6.ความชัดเจน และ/หรือ ความรุนแรงของการถดถอยของเศรษฐกิจ(Sharp and/or Severe Economic Decline)

• ตัวชี้วัดทางการเมือง(Political Indicators)

I-7.การปกครองของรัฐที่ไร้ความเป็นธรรม(Criminalization and/or Delegitimization of the State)

I-8.ความเสื่อมถอยของการให้บริการสาธารณะ(Progressive Deterioration of Public Services)

I-9.การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่แพร่หลาย(Suspension or Arbitrary Application of the Rule of Law and Widespread Violation of Human Rights)

I-10.การมีรัฐซ้อนในรัฐ(Security Apparatus Operates as a “State Within a State”)

I-11.การก่อตัวของกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิด(Rise of Factionalized Elites)

I-12.การแทรกแซงกิจการภายในจากรัฐอื่น หรือปัจจัยภายนอก(Intervention of Other States or External Political Actors)

ตัวชี้วัดข้อละ 10คะแนน 12ข้อรวม 120คะแนน

90 – 120 ล้มเหลว

60 – 90 ..เตือนภัย

30 – 60 ..ปกติ

00 – 30 ..ดี


Failed States Index 2009

Rank Country I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 I-9 I-10 I-11 I-12 Total


39
Syria 6.1 9.2 8.2 6.8 8.0 6.8 8.8 5.7 8.6 7.8 7.8 6.0 89.8


40
Solomon Islands 8.0 5.0 7.5 5.0 8.0 8.3 8.3 8.4 7.0 7.2 8.0 8.9 89.6


41
Colombia 6.9 9.2 7.2 8.5 8.5 4.3 7.9 6.0 7.2 7.5 8.0 8.0 89.2


42
Kirgizstan 8.0 5.3 7.2 7.5 8.3 7.6 8.3 6.5 7.6 7.7 7.3 7.8 89.1


43
Egypt 7.6 6.9 8.0 6.2 7.6 7.0 8.6 6.4 8.4 6.2 8.1 8.0 89.0


44
Laos 8.2 5.9 7.0 6.6 6.0 7.5 8.2 8.0 8.5 7.6 8.3 7.2 89.0


45
Rwanda 9.3 6.9 8.7 7.2 7.3 7.5 7.9 7.3 7.3 4.6 8.0 7.0 89.0


46
Mauritania 8.7 6.2 8.2 5.0 7.0 7.8 7.0 8.5 7.1 7.9 8.0 7.3 88.7


47
Equatorial Guinea 8.3 2.0 6.8 7.4 9.0 4.4 9.4 8.6 9.2 8.6 8.6 6.0 88.3


48
Bhutan 6.5 7.5 7.9 6.8 8.7 7.5 7.4 7.2 8.4 5.5 7.7 6.2 87.3


49
Cambodia 7.9 5.2 7.0 8.0 7.2 7.5 8.5 7.9 7.4 6.5 7.5 6.7 87.3


50
Togo 7.9 6.0 5.8 6.9 7.5 8.2 7.5 8.3 7.6 7.4 7.3 6.8 87.2


51
Bolivia 7.8 4.9 7.5 6.9 8.7 7.0 7.6 7.7 6.8 6.4 8.2 6.8 86.3


52
Comoros 7.4 3.7 5.5 6.0 6.3 7.8 8.7 8.7 7.0 7.5 7.9 9.8 86.3


53
Philippines 7.2 6.3 7.5 7.2 7.6 6.0 8.5 6.1 7.0 7.7 7.9 6.8 85.8


54
Moldova 6.6 4.2 7.1 8.0 7.0 6.8 8.1 6.7 7.0 8.0 8.0 7.6 85.1


55
Angola 8.6 7.0 6.1 5.5 9.4 4.5 8.0 8.0 7.2 6.2 7.3 7.2 85.0


56
Azerbaijan 6.4 8.2 7.9 5.7 7.4 6.1 8.2 5.5 7.0 7.3 7.9 7.0 84.6


57
China 9.0 6.8 7.9 6.1 9.2 4.5 8.5 7.2 8.9 6.0 7.2 3.3 84.6


58
Israel/West Bank 7.2 8.0 9.3 4.0 7.5 4.1 7.5 7.0 8.0 6.0 8.0 8.0 84.6


59
Turkmenistan 7.0 4.8 6.5 5.6 7.6 6.9 8.5 7.2 8.9 7.6 7.7 6.0 84.3


60
Zambia 9.0 7.1 5.3 7.0 7.1 8.5 7.8 8.4 5.6 5.2 5.7 7.5 84.2


61
Papua New Guinea 7.5 4.0 7.3 7.6 8.9 6.8 7.7 8.1 6.5 6.7 7.1 5.9 84.1


62
Indonesia 7.3 6.7 6.3 7.2 8.1 6.9 6.7 6.7 6.7 7.3 7.3 6.9 84.1


63
Bosnia 5.5 7.2 8.2 5.8 7.3 5.5 8.2 5.6 5.4 7.4 8.7 8.5 83.3


64
Nicaragua 7.4 5.2 6.3 6.9 8.1 7.7 7.1 7.8 5.8 6.5 7.2 6.6 82.6


65
Swaziland 9.2 4.0 4.0 6.0 6.0 8.0 8.8 7.8 7.5 6.8 6.9 7.4 82.4


66
Belarus 7.2 4.1 6.9 5.0 7.2 6.6 8.9 6.6 8.0 6.6 8.1 7.1 82.3


67
Lesotho 9.4 4.7 5.2 6.5 5.6 8.4 7.4 8.7 6.5 5.5 6.9 7.0 81.8


68
Madagascar 8.9 5.0 5.6 5.0 7.6 7.4 6.6 8.8 5.9 5.9 7.1 7.8 81.6


69
Ecuador 6.5 6.3 6.3 7.3 8.0 6.4 7.0 6.8 6.0 6.8 7.8 6.0 81.2


70
Tanzania 8.0 7.1 6.6 6.0 6.9 7.5 6.7 8.0 5.8 5.4 6.3 6.8 81.1


71
Russia 7.0 5.9 7.5 6.2 8.1 4.6 8.0 5.7 8.3 6.9 8.0 4.6 80.8


72
Mozambique 8.7 3.2 4.8 7.6 7.4 8.0 7.3 8.9 7.2 6.0 5.6 6.0 80.7


73
Algeria 6.7 6.7 7.7 6.2 7.3 4.6 7.7 6.7 7.6 7.0 6.7 5.7 80.6


74
Djibouti 8.0 6.4 5.7 5.2 6.3 6.6 7.4 7.5 6.2 6.2 6.9 8.2 80.6


75
Guatemala 7.0 5.8 6.7 6.7 8.2 6.6 7.1 6.6 7.0 7.1 6.3 5.5 80.6


76
Cuba 6.9 5.9 5.5 7.2 6.8 6.3 7.5 5.0 7.4 7.5 7.1 7.5 80.6


77
Venezuela 6.8 5.0 7.0 6.9 8.0 5.3 7.2 5.9 7.3 6.9 7.7 5.5 79.5


78
Serbia 5.8 7.3 7.9 5.5 7.4 5.9 7.3 5.2 5.8 6.3 7.9 6.9 79.2


79
Thailand 6.9 6.5 8.0 4.5 7.7 3.8 8.2 5.4 6.9 7.5 8.0 5.8 79.2


80
Gambia 7.2 5.7 4.4 6.4 7.0 7.4 7.8 7.1 6.9 6.0 6.2 6.9 79.0


81
Maldives 6.5 6.5 5.2 7.0 5.2 6.7 7.2 7.3 7.5 6.3 7.4 6.0 78.8


82
Fiji 6.1 4.3 7.3 6.5 7.7 6.3 8.6 5.0 6.1 6.7 8.2 6.0 78.8


83
Mali 8.7 4.6 6.5 7.4 6.9 8.3 5.3 8.4 5.2 6.5 4.0 6.9 78.7


84
Cape Verde 7.9 4.0 4.4 8.2 6.2 7.2 7.4 7.6 6.2 5.7 6.1 7.6 78.5


85
Turkey 6.8 6.6 7.7 5.0 8.0 5.3 6.5 5.3 6.0 7.0 7.8 6.2 78.2


86
Jordan 6.7 7.9 6.8 5.0 7.4 6.5 6.0 5.4 6.9 6.0 6.5 6.8 77.9


87
India 8.3 4.9 7.3 6.7 8.9 5.0 5.5 7.0 6.0 7.1 6.0 5.1 77.8


88
Dominican Republic 6.7 5.3 6.0 8.5 8.0 5.6 5.8 6.7 6.7 5.8 6.8 5.8 77.7


89
Saudi Arabia 6.5 6.0 8.0 3.4 7.0 2.7 8.4 4.3 8.9 8.0 7.8 6.5 77.5


90
Honduras 7.8 4.0 5.0 6.3 8.5 7.2 7.0 7.1 6.3 6.0 6.1 5.9 77.2


91
El Salvador 7.6 5.7 6.2 6.9 7.8 6.3 7.0 6.6 6.9 6.4 4.5 5.3 77.2


92
Peru 6.6 4.5 6.4 7.3 8.2 5.6 6.9 6.3 5.5 ?.? 6.9 5.7 77.1


93
Morocco 7.0 6.7 6.8 6.2 7.8 6.5 7.4 6.5 6.7 5.1 6.2 4.2 77.1


94
Vietnam 6.8 5.3 5.5 6.0 6.5 6.7 7.3 6.3 7.2 6.2 7.1 6.0 76.9


95
Sao Tome 8.0 4.0 5.0 7.3 6.1 7.9 7.3 7.5 5.3 5.6 6.3 6.4 76.7


96
Namibia 7.7 5.5 5.8 7.7 9.1 6.1 5.0 7.1 6.0 5.8 3.6 6.2 75.6


97
Benin 7.5 6.2 4.1 7.0 7.4 6.9 6.6 8.0 5.6 5.2 4.3 6.7 75.5


98
Mexico 7.0 4.3 5.9 7.0 8.2 6.1 6.8 6.0 5.5 7.0 5.0 6.6 75.4


99
Gabon 7.2 5.7 3.0 6.0 7.8 5.5 7.3 6.8 6.3 5.9 7.2 5.7 74.4


100
Macedonia 5.0 4.6 7.5 6.9 7.3 6.3 7.4 4.8 5.3 5.8 6.7 6.8 74.4


101
Armenia 5.9 7.2 6.0 6.7 6.5 5.3 7.1 5.4 6.1 5.3 6.9 5.9 74.3


102
Senegal 7.4 6.0 6.3 5.6 7.5 6.5 6.0 7.3 6.0 5.9 4.0 5.7 74.2


103
Suriname 6.2 3.9 6.2 6.9 7.9 6.3 6.7 5.0 6.0 6.2 5.8 6.1 73.2


104
Guyana 6.3 3.5 6.1 7.9 7.9 6.6 6.7 5.5 5.4 6.8 5.1 5.2 73.0


105
Kazakhstan 6.0 3.9 5.5 4.0 6.4 6.4 7.7 5.3 6.8 6.5 7.6 6.4 72.5


106
Paraguay 6.4 1.3 6.5 6.0 7.9 5.9 7.9 6.0 6.9 5.3 7.5 4.4 72.0


107
Micronesia 7.2 3.1 4.5 8.3 7.0 6.6 6.6 6.8 3.0 5.3 5.5 8.0 71.9


108
Samoa 6.5 3.0 5.2 8.2 6.8 5.8 6.6 5.0 4.7 6.0 5.5 8.1 71.4


109
Albania 6.4 2.6 5.4 7.2 5.9 6.5 7.3 5.8 5.8 5.5 5.9 5.7 70.0


110
Ukraine 6.1 3.0 6.9 7.1 6.4 5.5 7.2 4.2 5.5 3.3 7.9 6.6 69.7


111
Belize 7.0 5.0 4.9 6.9 7.3 6.0 6.2 5.7 4.0 5.9 4.6 6.0 69.5


112
Libya 5.9 4.2 5.8 4.0 7.1 5.5 7.1 4.2 8.1 5.4 7.1 5.0 69.4


113
Brazil 6.4 3.9 6.4 5.0 8.9 4.1 6.4 6.0 5.6 6.9 5.1 4.4 69.1


114
Cyprus 5.0 4.5 7.5 5.2 7.8 4.0 5.4 3.6 3.8 5.2 7.9 9.0 68.9


115
Malaysia 6.5 5.2 6.2 3.8 6.9 4.7 6.1 5.2 6.5 6.1 6.1 5.6 68.9


116
Botswana 9.2 6.7 4.3 6.0 7.2 5.6 5.8 6.4 5.0 4.0 2.8 5.8 68.8


117
Jamaica 6.4 2.7 4.5 6.3 6.7 6.6 7.0 6.4 5.7 6.0 4.0 6.3 68.6


118
Brunei Darussalam 5.4 4.4 6.6 4.0 7.8 3.4 7.9 3.6 6.8 6.1 7.4 4.7 68.1


119
Grenada 5.9 2.9 4.5 7.8 6.9 5.9 6.3 4.1 4.7 5.5 5.8 7.6 67.9


120
Seychelles 6.3 4.4 5.0 4.7 6.8 4.8 7.1 4.6 5.9 5.6 6.0 6.5 67.7


121
Tunisia 5.9 3.2 5.4 5.3 7.2 4.9 6.6 6.1 7.4 6.2 6.0 3.4 67.6


122
South Africa 8.4 7.4 5.3 4.3 8.5 4.6 5.5 5.7 4.5 4.3 5.9 3.0 67.4


123
Trinidad 5.8 3.1 4.9 7.1 7.6 4.5 6.1 5.4 5.6 5.7 5.6 5.3 66.7


124
Ghana 7.0 5.1 5.4 8.1 6.6 5.5 5.3 7.2 4.7 2.4 4.2 4.7 66.2


125
Kuwait 5.7 4.2 5.1 4.3 6.1 3.5 6.5 3.5 6.9 5.1 7.2 5.3 63.4


126
Antigua and Barbuda 4.7 3.6 4.3 7.8 6.5 4.8 5.8 5.0 5.0 5.0 4.4 5.9 62.8


127
Mongolia 5.8 1.2 4.3 2.3 5.8 5.9 6.7 5.5 6.6 5.0 5.7 7.1 61.9


128
Bulgaria 4.7 3.8 4.4 6.0 6.3 5.0 6.0 5.0 4.8 5.3 4.6 5.6 61.5


129
Romania 5.6 3.4 5.5 5.1 5.8 5.3 6.2 5.0 4.5 4.3 5.1 5.5 61.3


130
Bahamas 6.7 3.7 5.0 5.7 6.9 4.4 5.5 4.6 3.0 5.3 4.8 5.3 60.9


131
Croatia 4.9 6.1 5.4 4.8 5.5 5.9 4.5 3.9 4.7 4.3 4.3 5.8 60.1

Copyright (C) 2009 The Fund

for Peaceเพลงแผ่นดินไทย
– ปานศักดิ์เพลงแผ่นดินไทย
– โรส วลัยพรรณ


Thailand
May 19, 2010 — เพลงแผ่นดินไทย ของปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล กับภาพจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก


170553
TPBS Imagine John Lennon แปลโดย จิระนันท์ พิตรปรีชา


Live – Imagine
(John Lennon cover / 1999-12-18 – #07)

Imagine :: John Lennon :

แปลโดย :: จิระนันท์ พิตรปรีชา

ลีลาภาษากวีซีไรท์เพื่อเหตุการณ์ พฤษภาคม ๒๕๕๓

                


                
                
๐ Imagine :: John Lennon…๐


                
Imagine there’s no Heaven
                
It’s easy if you try
                
หากไม่มีสรวงสวรรค์…ฝันง่าย ๆ

                
No hell below us
                
นรกร้ายเบื้องล่างก็ว่างหาย

                
Above us only sky
                
เงยขึ้นเห็นฟ้าโปร่งโล่งสบาย

                
Imagine all the people
                
ลองนึกภาพ…คนทั้งหลาย

                
Living for today
                
อยู่รวมกัน…เพื่อวันนี้

                
Imagine there’s no countries
                
ลบเส้นแบ่งแห่งรัฐชาติ…ลองวาดฝัน

                
It isn’t hard to do
                
เพียงเท่านั้นเรื่องร้าย ๆ ก็คลายคลี่

                
Nothing to kill or die for
                
ไม่ต้องฆ่า ไม่ต้องรีบเอาชีพพลี

                
And no religion too
                
และไม่มีเส้นทางต่างศรัทธา

                
Imagine all the people
                
ลองนึกภาพ…ผองชนคนทั้งหลาย

                
Living life in peace
                
สุขสบายสันติธรรมค้ำคุณค่า

                
You may say that I’m a dreamer
                
เธอจะหยันว่าฉันเพ้อไม่ลืมตา

                
But I’m not the only one
                
แต่ก็มีมากกว่าฉันที่ฝันเป็น

                
I hope someday you’ll join us
                
ได้แต่หวังว่าวันหนึ่งเธอจึงเห็น

                
And the world will be as one
                
มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวสร้างโลกใหม่

                
Imagine no possessions
                
โลกที่ไร้การครอบครองของผู้ใด

                
I wonder if you can
                
ลองคิดดูได้ไหม…อยากให้ลอง

                
No need for greed or hunger
                
จะสิ้นทุกข์ทรมานการกดขี่

                
A brotherhood of man
                
เมื่อโลกนี้พี่น้องกัน ชนทั้งผอง

                
Imagine all the people
                
ลองวาดฝันวันใหม่ได้ปรองดอง

                
Sharing all the world
                
ร่วมแบ่งปันครรลองโลกของเรา

                
You may say that I’m a dreamer
                
เธอหยันว่ายังเพ้อละเมอฝัน

                
But I’m not the only one
                
แต่มิใช่เพียงแค่ฝันเก่า ๆ

                
I hope someday you’ll join us
                
จะรอเธอมาร่วมแรงช่วยแบ่งเบา

                
And the world will live as one
                
เพื่อโลกเราสุขสมานศานติครอง

                

                

                

Mblog

function SetTab(strTableID, strdisplayStyle)

{

var tblTable = document.getElementById(strTableID);

tblTable.style.display = strdisplayStyle;

return true;

}

function SelectTab(longSection)

{

switch (longSection) {

case 1 :

SetTab(‘tblTitle1’, ‘block’);

SetTab(‘tblTitle2’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle3’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle4’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle5’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle1s’, ‘block’);

SetTab(‘tblTitle2s’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle3s’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle4s’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle5s’, ‘none’);

break;

case 2 :

SetTab(‘tblTitle1’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle2’, ‘block’);

SetTab(‘tblTitle3’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle4’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle5’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle1s’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle2s’, ‘block’);

SetTab(‘tblTitle3s’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle4s’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle5s’, ‘none’);

break;

case 3 :

SetTab(‘tblTitle1’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle2’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle3’, ‘block’);

SetTab(‘tblTitle4’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle5’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle1s’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle2s’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle3s’, ‘block’);

SetTab(‘tblTitle4s’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle5s’, ‘none’);

break;

case 4 :

SetTab(‘tblTitle1’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle2’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle3’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle4’, ‘block’);

SetTab(‘tblTitle5’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle1s’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle2s’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle3s’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle4s’, ‘block’);

SetTab(‘tblTitle5s’, ‘none’);

break;

case 5 :

SetTab(‘tblTitle1’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle2’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle3’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle4’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle5’, ‘block’);

SetTab(‘tblTitle1s’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle2s’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle3s’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle4s’, ‘none’);

SetTab(‘tblTitle5s’, ‘block’);

break;

}

return true;

}

 ซาก (dejaboo)

รักชาติมาแล้ว (nunohatyai)

อิ่มบุญ อิ่มใจ ที่เมืองย่าโม (singingintherain)

เกาะล้าน:ความลาด-ชัน-ของถนน (sidabhai)

:: ฟุ้ง…:: (dezignpu)
 

มาทำ Clip VDO DD กันเถอะ // เดินไปร่วมงานวันพ่อ (jtatanan)

To get the best (deal) (septimus)


พัฒนาการของกองทัพไทยในภาระกิจสลายการชุมนุม (pad1950)


รักกันไว้เถิด vs เราจะกลับมาเร็วๆนี้ คำประกาศของคนเสื้อแดงที่ขอนแก่น (bonkalasin)

แผ่นดินไทย รัฐเตือนภัยลำดับ 79 (wannaprasart)


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิกใหม่


Mblog Board

…รู้สึก…แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน…

update 9-12-2555 8:40

                            

 wannaprasart blog.


….

textarea {color:#620108;}

โฆษณา

51 thoughts on “แผ่นดินไทย รัฐเตือนภัยลำดับ 79

ปิดการแสดงความเห็น