imageroot_pfdlogomedium

พรรคเพื่อฟ้าดิน


หน้าแรก >
[02] การเมือง >
 
พรรคเพื่อฟ้าดิน > คำขวัญ

พรรคเพื่อฟ้าดิน

เศรษฐกิจพึ่งตน ชุมชนเข้มแข็ง ประชามีธรรม ประเทศมีไท

ความเป็นมา

พรรคเพื่อฟ้าดิน เกิดขึ้นจากคณะบุคลซึ่งนำโดย ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ มีความประสงค์จะตั้งพรรคการเมืองที่ดีที่สุดตามอุดมการณ์ของกลุ่ม จึงไปขอจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชื่อ “พรรคสหกรณ์” โดยได้รับจดแจ้งการจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓

http://wp.me/p3uK8h-2B
พรรคเพื่อฟ้าดิน

คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อฟ้าดิน

คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อฟ้าดิน

หน้าแรก
>[02] การเมือง >
พรรคเพื่อฟ้าดิน
> คำขวัญ

พรรคเพื่อฟ้าดิน

เศรษฐกิจพึ่งตน
ชุมชนเข้มแข็ง ประชามีธรรม ประเทศมีไท

ความเป็นมา

พรรคเพื่อฟ้าดิน
เกิดขึ้นจากคณะบุคคลซึ่งนำโดย
ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
มีความประสงค์จะตั้งพรรคการเมืองที่ดีที่สุดตามอุดมการณ์ของกลุ่ม
จึงไปขอจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชื่อ “พรรคสหกรณ์”
โดยได้รับจดแจ้งการจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓

ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

ตามมาตรา ๒๙ บัญญัติว่า “ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองต้องดำเนินการให้มีสมาชิกตั้งแต่ ๕,๐๐๐ คน ขึ้นไป ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิกที่มีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกำหนด และ มีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละ ๑ สาขา

ในช่วงนี้ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์และคณะก็ได้พยายามแสวงหาว่า กลุ่มใดในประเทศไทย
ที่มีปริมาณมากพอที่สามารถ ที่จะดำเนินงานทางการเมือง ตามอุดมการณ์ที่คณะของตนตั้งใจไว้ได้
เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่า ชาวอโศกเป็นกลุ่มดังกล่าว จึงขอความร่วมมือกับชาวอโศก เมื่อชาวอโศกพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีผลดีมากกว่าผลเสีย จึงตกลงช่วยกันหาสมาชิกจนครบตามที่กฎหมายกำหนด และจัดตั้งสาขาพรรค
จำนวน ๑๐ สาขา ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองรับรองการจัดตั้งสาขาพรรค ลำดับที่ ๑๐ ซึ่งเป็นลำดับสุดท้าย
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
ได้มีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่ชุมชนปฐมอโศก โดย มีกรรมการบริหารพรรคชุดแรกดังนี้

๑. นางสาวขวัญดิน สิงห์คำ
๒. นางสาวฟากฟ้าหนึ่ง อโศกตระกูล
๓. นายฝนไท ชาวหินฟ้า

๔. นายกระจาย บุญยัง
๕. นายสุเทพ ไชยพงศ์
๖. นายแก่นฟ้า แสนเมือง

๗. เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
๘. นายอานุภาพ แต้สุวรรณ
๙. นางสาวต้นกล้า
มากสุข
๑๐. นายภาณุ พิทักษ์เผ่า
๑๑. นางวนิดา วงศ์พิวัฒน์
๑๒. นายสมพงษ์
ฟังเจริญจิตต์
๑๓. นางสาวฟ้าดาว นาวาบุญนิยม
๑๔. นางสาวฟ่องฟ้า ศรีวรพรกุล

๑๕. นางสาวใบลาน ชุ่มอินทรจักร
๑๖. นายสุรศักดิ์ หมื่นนาอาน
๑๗. นางสาวปลูกขวัญ
รักพงษ์อโศก
๑๘. นางสาวดินนา โคตรบุญอารยะ
๑๙. นายกิตติพงศ์ นันทวงษ์

เนื่องจากพรรคสหกรณ์
ชื่อพ้องกับ “สหกรณ์” อันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ตลอดจนได้รับการท้วงติงจากผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริหารพรรคจึงได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็น
“พรรคเพื่อฟ้าดิน” พร้อมกันนั้นได้ขอแก้ไขนโยบายและข้อบังคับพรรค เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติจึงแจ้งไปยังนายทะเบียนพรรคการเมือง
จนกระทั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อพรรค เปลี่ยนแปลงนโยบายและข้อบังคับพรรค
และได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ซึ่งถือเป็นวันเกิดพรรค

นโยบาย

พรรคเพื่อฟ้าดิน มีนโยบายพัฒนาประชาธิปไตยด้วยการเมืองอาริยะ
หรือการเมืองบุญนิยม มุ่งสร้างคนให้มีคุณธรรมเป็นรากฐานประชาธิปไตย พัฒนาชุมชนไทยให้มีศีล
ปลอดอบายมุข พึ่งตนเองได้ ไม่แก่งแย่งแสวงอำนาจและประโยชน์โดยมิชอบ
ผู้ทำงานการเมืองอาริยะ
หรือการเมืองบุญนิยม ต้องเป็นอาริยะบุคคล มีความซื่อสัตย์ มีสมรรถภาพ มีความรู้ความสามารถ
ไม่ติดในลาภ ยศ สรรเสริญ และโลกียสุข ปลอดภาระส่วนตัว อุทิศตนทำงานรับใช้ประชาชนได้อย่างอิสระ
โดยไม่รับค่าตอบแทนเป็นของตน ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างเป็นสุขที่สันติ ปลอดภัย
ดีงาม สงบ ร่าเริง เบิกบาน สร้างวัฒนธรรมการดำเนินชีวิต เป็นสังคมพึ่งพาเกื้อกูลกันสูงที่สุด
เป็นสาธารณโภคี กินอยู่ใช้สอยรวมกันเป็นกองกลาง เกื้อกูลกันตามมีตามได้ สร้างสังคมประเทศชาติด้วยคุณภาพของชุมชนบุญนิยม
ซึ่งมีคติความเชื่อที่มุ่ง “บุญ” เป็นที่ตั้ง

Religion | Polity | Treasury | Agriculture | Health | Community | Industry | Education | Communication | Ecomonic | Consumption | Laws | Sience | Diplomatic | GuestBook | FAQ

 

1/1Close
หน้าแรก
>[02] การเมือง >
พรรคเพื่อฟ้าดิน
> นโยบาย และข้อบังคับพรรค
imageroot_pfdlogomedium

imageroot_pfdlogomedium

imageroot_fhae_party

imageroot_fhae_party

พรรคเพื่อฟ้าดิน มีนโยบายพัฒนาประชาธิปไตย ด้วยการเมืองอริยะ
หรือการเมืองบุญนิยม มุ่งสร้างคน ให้มีคุณธรรมเป็นรากฐานประชาธิปไตย
พัฒนาชุมชนไทยให้มีศีล ปลอดอบายมุข พึ่งตนเองได้ ไม่แก่งแย่งแสวงอำนาจ และประโยชน์โดยมิชอบ
ซึ่งเป็นนวัตกรรม (INNOVATION) อันหนึ่งของสังคมผู้ทำงานการเมืองอริยะ* หรือ การเมืองบุญนิยม
ต้องเป็นอริยะบุคคล มีความซื่อสัตย์ มีสมรรถภาพ มีความรู้ความสามารถ ไม่ติดในลาภ
ยศ สรรเสริญ และโลกียสุข ปลอดภาระส่วนตัว อุทิศตนทำงานรับใช้ประชาชนได้อย่างอิสระ
โดยไม่รับค่าตอบแทนเป็นของตน ทำให้ประชาชน มีความเป็นอยู่อย่างเป็นสุขที่สันติ ปลอดภัย
ดีงาม สงบ ร่าเริง เบิกบาน สร้างวัฒนธรรมการดำเนินชีวิต เป็นสังคมพึ่งพาเกื้อกูลกันสูงที่สุด
เป็นสาธารณโภคี กินอยู่ ใช้สอย รวมกันในกองกลาง เกื้อกูลกันตามมีตามได้ สร้างสังคมประเทศชาติ
ด้วยคุณธรรมของชุมชนบุญนิยม ซึ่งมีคติความเชื่อที่มุ่ง “บุญ”
เป็นที่ตั้ง


ลักษณะบุญนิยม

11 ประการ มีดังนี้

(1)……………………

ทวนกระแสกับทุนนิยม แต่ไม่ได้เป็นศัตรูกับทุนนิยม เพราะบุญนิยมมุ่งให้ ส่วนทุนนิยม
มุ่งเอา จึงไม่ขัดกัน ลงกันได้ตามเป็นจริง

(2)……………………

มีคุณธรรมเข้าเขตโลกุตระ อยู่เหนือกิเลสได้

(3)……………………

ทำได้ยาก แม้ยากก็ต้องทำ เพราะเป็นสิ่งที่ดีงาม

(4)……………………

เป็นไปได้ ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน

(5)……………………

เป็นสัจธรรมแท้สำหรับมนุษย์และสังคม

(6)……………………

กำไร คือ การให้ การเสียสละ

(7)……………………

เน้นสร้างคนให้มีคุณธรรม และพ้นทุกข์ จนประสบผลสำเร็จเป็นเรื่องหลัก การสร้างรายได้
การสร้างวัตถุทรัพย์ อันได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ และโลกียสุขมาให้แก่ตน หรือการสร้างวิชาการ
ถือเป็นเรื่องรอง

(8)……………………

เข้าถึงสภาวะธรรม ขั้นเปลี่ยนแปลงพัฒนาจิตวิญญาณ

(9)……………………

ความอุดมสมบูรณ์ จะอยู่ที่ส่วนรวม หรือส่วนกลาง ไม่ใช่อยู่ที่ส่วนบุคคล

(10)……………………

เชิญชวนให้มาพิสูจน์ได้ เช่นเดียวกับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

(11)……………………

จุดสัมบูรณ์ คือ อิสเสรีภาพ ภราดรภาพ สันติภาพ สมรรถภาพ และบูรณภาพคุณลักษณะของผู้ถึงบุญนิยม


๖ ประการ ดังนี้

 

(1)……………………

ไม่เผาผลาญทำลาย มีความประหยัด มีชีวิตเรียบง่าย สมถะ

(2)……………………

ไม่เอาเปรียบใคร มีความมักน้อย กล้าจน เสียสละให้ได้มากที่สุดอยู่เสมอ

(3)……………………

ใฝ่ศึกษา สร้างสรร สร้างสมรรถนะ ขยันและอดทน กินน้อย ใช้น้อย ทำงานมาก

(4)……………………

จุนเจือสังคม ผู้ขาดทุนหรือผู้เสียสละ คือผู้มีกำไรแก่ชีวิตตนเอง

(5)……………………

สละออก สะบัดออก ไม่สะสม ไม่เห็นแก่ตัว

(6)……………………

ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม

Religion
| Polity
| Treasury
| Agriculture
| Health
| Community
| Industry
| EducationCommunication
| Ecomonic
| Consumption

| Laws
| Sience
| Diplomatic

| GuestBook
| FAQ


ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อฟาดิน

สัมผัส…อย่างลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน

wannaprasart blog

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.