青空とシャボン玉 09/5/21 どこまで飛んで行くのでしょう design-koba - มันจะบินไปที่ท้องฟ้าสีฟ้าและฟองสบู่ 09/5/21

เพลงพระคาถาชินบัญชร


ขออาราธนา
หมู่พระพุทธชิโนรส ชั้นพระมหาเถระทั้งหลาย ๘๐ พระองค์

ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ชนะข้าศึก คือกิเลส รุ่งเรืองงามอยู่ด้วยเดชแห่งศีล
จงมาสถิตดำรงอยู่ทั่วองค์ อวัยวะน้อยใหญ่ของข้าพเจ้า

http://wp.me/p3uK8h-3x
พระคาถาชินบัญชร

เพลงพระคาถาชินบัญชร JINABUNCHORN Song Version 22:58
JINABUNCHORN ( Song Version )
aikialex

23.04″CHINABUNCHON (1)สุวัจชัย สุทธิมา, นัฏธร จันทรโสภาคย์,
กลุ่มประสานเสียงคณะป้อม พี่ปาน – 01 – เพลงพระคาถาชินบัญชร.mp3″

“CHINABUNCHON (1)สุวัจชัย สุทธิมา, นัฏธร จันทรโสภาคย์,กลุ่มประสานเสียงคณะป้อม พี่ปาน – 01 – เพลงพระคาถาชินบัญชร.mp3”


พระคาถาชินบัญชร

เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้นก่อนเจริญภาวนาชินบัญชรตั้งนะโม 3 จบก่อน แล้วระลึกถึง สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

palungjit - เสียงธรรม เพลงพระคาถาชินบัญชร

palungjit – เสียงธรรม เพลงพระคาถาชินบัญชร

photo 1 photo 2
๑.
ชะยาสะนากะตา พุทธา…เชตะวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง…เย ปิวิงสุ นะราสะภา.
๑.
สมเด็จพระนราสภสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใด ขณะเมื่อประทับอยู่ ณ พระแท่นพุทธชัยอาสน์…ทรงได้ชัยชนะแก่พระยามาราธิราชกับทั้งหมู่บริพารแล้ว
.
ได้ตรัสรู้ดื่มรสพระจตุราริยสัจอันประเสริฐสมดังพุทธประสงค์
.
๒.
ตัณหังกะราทะโย พุทธา…อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง…มัตถะเก เต มุนิสสะรา.
๒.
ขออัญเชิญสมเด็จพระบรมนายกสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น ซึ่งล้วนแต่ เป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่ามุนีทั้งปวง..มีจำนวนรวมกัน ๒๘ พระองค์ มีสมเด็จพระตัณหังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น
.
จงเสด็จมาอยู่ ณ เบื้องกระหม่อมจอมขวัญของข้าฯ
๓.
สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง…พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง…อุเร สัพพะคุณากะโร.
๓.
ขออัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงเสด็จมา สถิตอยู่เบื้องบนศีรษะของข้าพระพุทธเจ้า…ขออัญเชิญพระธรรม จงมาสถิตอยู่ในดวงเนตรของข้าพระพุทธเจ้า
.
ขออัญเชิญพระอริยสงฆ์ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดี ทั้งปวง…จงมาสถิตอยู่ ณ อุระประเทศของข้าพระพุทธเจ้า
๔.
หะทะเย เม อะนุรุทโธ…สารีปุตโต จะ ทักขิเณโกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง…โมคคัลลาโน จะวามะเก.
๔.
ขออาราธนาพระอนุรุทธเถรเจ้า จงมาสถิตอยู่ในดวงหฤทัย ของข้าพเจ้า…พระสารีบุตรเถรเจ้าจงมาสถิตอยู่ ณ ส่วนเบื้องขวา
.
พระอัญญาโกณฑัญญเถรเจ้า จงมาสถิตอยู่ ณ ส่วนเบื้องหลัง…พระมหาโมคคัลลานเถรเจ้า จงมาสถิตอยู่ ณ ส่วนเบื้องซ้าย (ดนตรี)

Khunkay's Gallery - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย สถานที่ นครปฐม

Khunkay’s Gallery – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย สถานที่ นครปฐม

๕.
ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง…อาสุง อานันทะราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม…อุภาสุง วามะโสตะเก.
๕.
ขออาราธนาพระอานนท์เถรเจ้ากับพระราหุลเถรเจ้า จงมาสถิต ณ โสตเบื้องขวา
.
พระมหากัสสปเถรเจ้ากับพระมหานามเถรเจ้า จงมาสถิตอยู่ ณ โสตเบื้องซ้าย
๖.
เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง…สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน…โสภิโต มุนิ ปุงคะโว.
๖.
ขออัญเชิญสมเด็จพระโสภิตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นมหามุนีชั้นเยี่ยม…ทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระพุทธสิริ ทรงมีรัศมีแจ่มจ้าดุจดวงอาทิตย์
.
จงเสด็จมาประทับนั่งสถิตอยู่ ณ ชายผมส่วนเบื้องหลังของข้าฯ
๗.
กุมาระกัสสะโป เถโร…มะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง…ปะติฏฐาสิ คุณากะโร.
๗.
ขออาราธนาพระกุมารกัสสปเถรเจ้า ซึ่งเป็นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ มีวาจาอันไพเราะ
.
เป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดี จงมาสถิตอยู่ที่ปากของข้าพเจ้าเป็นนิจนิรันดร์
๘.
ปุณโณ อังคุลิมาโลจะ…อุปาลี นันทะสีวะลี
เถรา ปัญจะอิเมชาตา…นะลาเต ติละกา มะมะ.
๘.
ขออาราธนา พระมหาเถรทั้งห้าพระองค์เหล่านี้ คือ พระองคุลิมาลเถรเจ้า…พระอุบาลีเถรเจ้า พระปุณณเถรเจ้า พระนันทเถรเจ้า และพระสีวลีเถรเจ้า
.
-มาบังเกิด เป็นริ้วรอยอยู่ ณ ที่ตรงหน้าผากของข้าพเจ้า (ดนตรี)

Khunkay's Gallery - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย สถานที่ นครปฐม

Khunkay’s Gallery – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย สถานที่ นครปฐม

๙.
เสสาสีติ มะหาเถรา…วิชิตา ชินะสาวะกา
ชะลันตา สีละเตเชนะ..อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.
.
๑๐.
ระตะนัง ปุระโต อาสิ..ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ…วาเม อังคุลิมาละกัง.
.
๑๑.
ขันธะโมระปะริตตัญจะ…อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ…เสสา ปาการะสัณฐิตา.
.
๑๒.
ชินานานา วะระสังยุตตา…สัตตัปปาการะลังกะตา
.
๙.
ขออาราธนา หมู่พระพุทธชิโนรส ชั้นพระมหาเถระทั้งหลาย ๘๐ พระองค์ เอเตสีติ มะหาเถรา.ชิตะวันโต ชิโนระสาซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ชนะข้าศึกคือกิเลส รุ่งเรืองงามอยู่ด้วยเดชแห่งศีล
.
จงมาสถิตดำรงอยู่ทั่วองค์ อวัยวะน้อยใหญ่ของข้าพเจ้า
.
๑๐.
ขอพระรัตนสูตร จงมาอยู่ส่วนเบื้องหน้าของข้าพเจ้า ………………………….พระเมตตสูตร จงมาอยู่ ณ ส่วนเบื้องขวา
.
พระธชัคคสูตรจงมาอยู่ ณ ส่วนเบื้องหลัง พระอังคุลิมาลสูตร จงมาอยู่ ณ ส่วนเบื้องซ้าย
.
๑๑.
ขอพระขันธปริต พระโมรปริต และพระอาฏานาฏิยสูตร …………………………..จงสำเร็จเป็นหลังคากางกั้นอยู่เบื้องบนอากาศ
.
พระปริตและพระสูตรที่เหลือเศษจากนี้ จงสำเร็จเป็นกำแพงล้อมรอบ
.
๑๒.
เมื่อข้าพระพุทธเจ้าประกอบการงานของตน อยู่ในขอบเขตกรงธรรม…ประกอบด้วยพุทธอาณาและพลานุภาพอันมั่นคงในกาลทุกเมื่อเช่นนี้(ดนตรี)
.
วาตะปิตตาทิสัญชาตา…พาหิรัชฌัตตุปัททะวา.

๑๓.
อะเสสา วินะยัง ยันตุ..อะนันตะชินะเตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ..สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.
.
๑๔.
ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ…วิหะรันตัง มะฮี*ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ…เต มะหาปุริสาสะภา.
.
๑๕.
อิจเจวะมันโต…สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ…ชิตูปัททะโว
.
ธัมมานุภาเวนะ..ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ…ชิตันตะราโย
.
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต…จะรามิชินะปัญชะเรติ.
.

-ด้วยพุทธอาณาและพลานุภาพอันมั่นคง ………………………….ของสมเด็จพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพง ๗ ชั้น
.
๑๓.
ขอให้อุปัทวันตรายทั้งหลาย ทั้งภานนอกและภายในอันเกิดแต่เหตุต่าง ๆ มีลมกำเริมและดีซ่านเป็นต้น
.
จงถึงซึ่งความพินาศดับสูญไปโดยไม่มีเหลือ ……………………………ด้วยเดชอานุภาพ
ของพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุด
.
๑๔.
-ขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหมู่พระอริยสาวกทั้งหลาย…ซึ่งล้วนแต่เป็นชั้นมหาบุรุษอย่างประเสริฐทุก ๆ พระองค์เหล่านั้น
.
จงช่วยรักษาข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ ณ ภาคพื้นดิน ภาคในใจกลางกรงธรรม…ของสมเด็จพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ
.
๑๕.
ด้วยประการฉะนี้ เป็นอันข้าพเจ้าได้คุ้มครองรักษาตนไว้ด้วยดีแล้ว
และด้วยอานุภาพของสมเด็จพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้า ………………..ขอให้ข้าพเจ้าจงมีชัยชนะแก่อุปัทวะทั้งปวงด้วยอานุภาพธรรมของพระธรรมเจ้า ขอให้ข้าเจ้าจงมีชัยชนะแก่หมู่อริศัตรูทั้งปวง
.
ด้วยอานุภาพของพระอริยสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีชัยชนะแก่อันตรายทั้งปวงข้าพเจ้าเป็นผู้อันอานุภาพแห่งพระธรรมคุ้มครองรักษาแล้ว จะประพฤติปฏิบัติตน…อยู่ในขอบเขตกรงธรรมของสมเด็จพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปฉะนี้แล
.

คำแปลพระคาถาชินบัญชร โดย ท่านอาสภะเถระ พระพิมลธรรม วัดมหาธาตุ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ)
 
รู้สึก…แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน

wannaprasart blog

http://images.everakki.multiply.com/image/9/photos/50/1200×120/6/Somdej-Cover.jpg?et=t82OjYOUXmDKpAYpO%2CrCEg&nmid=114768568
http://everakki.multiply.com/photos
http://images.everakki.multiply.com/image/9/photos/50/1200×120/6/Somdej-Cover.jpg?et=t82OjYOUXmDKpAYpO%2CrCEg&nmid=114768568″
สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

photo :
青空とシャボン玉 09/5/21 どこまで飛んで行くのでしょう
design-koba – มันจะบินไปที่ท้องฟ้าสีฟ้าและฟองสบู่ 09/5/21

2 thoughts on “เพลงพระคาถาชินบัญชร

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  เพลงพระคาถาชินบัญชร
  .
  “ขออาราธนา หมู่พระพุทธชิโนรส ชั้นพระมหาเถระทั้งหลาย ๘๐ พระองค์
  ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ชนะข้าศึก คือกิเลส รุ่งเรืองงามอยู่ด้วยเดชแห่งศีล
  จงมาสถิตดำรงอยู่ทั่วองค์ อวัยวะน้อยใหญ่ของข้าพเจ้า”
  .
  http://wp.me/p3uK8h-3x
  พระคาถาชินบัญชร
  .

  Liked by 1 person

 2. Elvis

  คุณต้องการขายไตของคุณหรือไม่? หรือคุณกำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตของคุณเพื่อเงินเนื่องจากการทำลายลงทางการเงินและคุณไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรแล้วติดต่อเราวันนี้และเราจะให้คุณจำนวนเงินที่ดีสำหรับไตของคุณ ฉันชื่อ (หมอ Elvis Whyte) เป็นนักประสาทวิทยาในโรงพยาบาลของเราผมเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไตและเรายังจัดการกับการซื้อและการปลูกถ่ายไตกับชีวิตผู้บริจาคที่สอดคล้องกัน อีเมลติดต่อ: doctorelviswhyte@gmail.com

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.